Repase hydroměničů

  • Provádíme repase převážně všech typů hydrodynamických měničů.
  • Opravy provádíme na moderních počítačem řízených automatech.
  • Samozřejmostí je finální vyvážení měniče.
  • Realizace opravy již do 2 pracovních dnů.

Základní popis funkce hydrodynamického měniče

Přenos momentu přenáší proudící kapalina, tedy hydraulický olej.

Mezi motorem a převodovkou tedy není pevná mechanická vazba. V zásadě se  jedná o hydrodynamickou spojku doplněnou reakčním členem.

Reakční člen slouží k usměrnění proudu kapaliny z turbíny do lopatkového kola. S rostoucími otáčky motoru dochází k plynulému přenosu kroutícího momentu na lopatkové kolo a tím k rozjetí vozidla. V hydrodynamickém měniči dochází ke ztrátám (obecně 8-15%). K  eliminování těchto ztrát slouží přemosťovací spojka, která je umístěna uvnitř měniče. Prakticky se jedná o třecí lamelu, která je ovládaná elektomagnetickým solenoidem z automatické převodovky. Spojka přemostění je aktivní převážně na vyšší převodové stupně.

Starší typy automatických převodovek převážně 3–stupňové hydraulické převodovky nemají hydrodynamický měnič vybaven spojkou přemostění.

Spojka přemostění měniče momentů

Se zvyšujícím se počtem otáček přestává být měnič momentů hospodárný. Při vysokých otáčkách přenáší jen 85% kroutícího momentu motoru.

Aby bylo možno přenášet celý kroutící moment motoru, je ve skříni měniče momentů umístěna přemosťovací spojka. Je-li sepnutá, přenáší se kroutící moment motoru na vstupní hřídel převodovky mechaniky.

Přemosťovací spojka je se vstupním hřídelem převodovky spojena drážkováním. Na straně přivrácené k motoru je třecí obložení ve tvaru mezikruží.

Jestliže je spjka sepnutá, doléhá třecí obložení na stěnu skříně měniče momentů. Skříň měniče momentů je sešroubována s unášecím kotoučem motoru.

Přemosťovací spojka - nesepnutá

ATF v měniči momentů je v neustálem pohybu. Je-li přemosťovací spojka rozpojená, proudí ATF kolem ní a pak dále do měniče momentů.

Tlak na obou stranách přemosťovací spojky je stejný.

Přemosťovací spojka - sepnutá

Aby se přemosťovací spojka sepnula, je nutno obrátit směr proudění ATF. O to se postará řídící jednotka automatické převodovky a tlakový regulační ventil N218.

ATF se bude přivádět jen na jednu stranu přemosťovací spojky. Z prostoru před třecím obložením se bude ATF odvádět.

Vzniklým rozdílem tlaků spojka sepne.

kontaktujte nás

Údaje o vozidlu

Souhlasím, aby společnost Kaps Automatic s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského profilu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.